Μικρόν Ευχολόγιον

More Information
DescriptionΜικρόν Ευχολόγιον ή Αγιασματάριον Μεγάλο Μέγεθος
ΕκδόσειςΑποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος
ISBN978-960-315-789-2
ΣυγγραφέαςΣυλλογικό Έργο (Επιμέλεια Αγαθάγγελος Επίσκοπος Φαναριού)
Χρονολογία ΈκδοσηςΈ 2017
Αριθμός Σελίδων522
ΕξώφυλλοΣκληρό
Βάρος Προϊόντος730 gr
Μέγεθος Διάσταση Τιμή
Μικρό 17,5 x 12,5 cm 15 €
Μεγάλο 21,5 x 15,5 cm 17 €
More Information
DescriptionΜικρόν Ευχολόγιον ή Αγιασματάριον Μεγάλο Μέγεθος
ΕκδόσειςΑποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος
ISBN978-960-315-789-2
ΣυγγραφέαςΣυλλογικό Έργο (Επιμέλεια Αγαθάγγελος Επίσκοπος Φαναριού)
Χρονολογία ΈκδοσηςΈ 2017
Αριθμός Σελίδων522
ΕξώφυλλοΣκληρό
Βάρος Προϊόντος730 gr

Delivery In: Available

In stock
Item Code
F-401-06014
As low as €15.00

Παρουσίαση του βιβλίου "ΜΙΚΡΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ"

Το βιβλίο Μικρόν Ευχολόγιον, εκδίδεται από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Ελλάδας. 

«Κύριος ποιμαίνει με και ουδέν με υστερήσει· εις τόπον χλόης, εκεί με κατεσκήνωσεν επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Ωδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γαρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσομαι κακά, ότι συ μετ' εμού ει· η ράβδος σου και η βακτηρία σου αύται με παρεκάλεσαν. Ητοίμασας ενώπιόν μου τράπεζαν εξεναντίας των θλιβόντων με· ελίπανας εν ελαίω την κεφαλήν μου, και το ποτήριόν σου μεθύσκον με ωσεί κράτιστον. Και το έλεός σου καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου, και το κατοικείν με εν οίκω Κυρίου εις μακρότητα ημερών». (Ψαλμός κβ' (22), από την έκδοση)

━━━━━━━━━▼━━━━━━━━━

Περιεχόμενα

ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Ακολουθία του Μικρού Αγιασμού

ΕΥΧΑΙ ΕΠΙ ΓΕΝΝΗΣΕΙ ΠΑΙΔΙΟΥ

Ευχαί εις γυναίκα λεχώ

Τη πρώτη ημέρα της γεννήσεως του παιδιού αυτής

Εις το κατασφραγίσαι παιδίον, λαμβάνον όνομα τη ογδόη ημέρα από της γεννήσεως αυτού

Εις το εκκλησιάσαι παιδίον, μεθ' ημέρας τεσσαράκοντα

Εις γυναίκα, όταν αποβάληται

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΒΑΠΤΙΣΜΑ

Τάξις γινομένη προ του Αγίου Βαπτίσματος

Ευχή εις το ποιήσαι Κατηχούμενον

Ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος

Καταβασίαι του αγίου Πάσχα/ του τιμίου Σταυρού

Ακολουθία επιστροφής εις την Ορθοδοξίαν από της Λατινικής Εκκλησίας

ΑΡΡΑΒΩΝ κ' ΓΑΜΟΣ

Ακολουθία επί Μνήστροις, ήτοι του Αρραβώνος

Του Στεφανώματος, ήτοι του Γάμου

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

Ευχή επί λύσιν στεφάνων τη ογδόη ημέρα

Κεφάλαια περί διγάμων

Εις Δίγαμον

Επί επανασυστάσει Γάμου διαζευχθέντων

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

Ακολουθία και ευχαί των εξομολογουμένων

Ευχή συγχωρητική επί εξομολογουμένων

Επί των εν επιτιμίοις όντων και εαυτούς όρκω δεσμούντων

Επί των εξ επιτιμίων λυομένων

Εις λύσιν αφορισμού ιερέως επί κοσμικόν τινα δεσμευθέντα παρ' αυτού του ιερέως

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ

Ακολουθία του Αγίου Ελαίου, ήτοι του Ευχελαίου

ΕΠΙ ΕΚΔΗΜΙΑ ΠΙΣΤΟΥ

Ακολουθία εις Ψυχορραγούντα

Ευχή εις Ψυχορραγούντα

Εις ψυχήν κρινομένην

Μετά θάνατον συγχωρητική

Ακολουθία Νεκρώσιμος, ήτοι εις Κεκοιμημένους

Ευχαί συγχωρητικαί

Ευχή εις κεκοιμημένον ιερέα

Επικήδειος Ακολουθία εν τη Διακαινήσιμω εβδομάδι

Ακολουθία νεκρώσιμος εις Νήπια
-κατά την Διακαινήσιμον εβδομάδα
Ταφή ετεροδόξων υπό Ορθοδόξων ιερέων

Ακολουθία Νεκρώσιμου "Τρισάγιου" ή "Παραστασίμου"

Δέησις υπέρ των προκεκοιμημένων, τω Σαββάτω των Ψυχών

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ κ' ΕΥΧΑΙ ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

Ακολουθία εις Παράκλησιν ασθενών χειμαζόμενων υπό πνευμάτων ακαθάρτων

Ακολουθία μεταδόσεως των Αχράντων Μυστηρίων εις ασθενή

Ευχαί ήτοι Εξορκισμοί επί πασχόντων υπό δαιμόνων και επί πάσαν ασθένειαν (Βασιλείου του Μεγάλου)

Δια τας αυτάς ασθενείας (Ιωάννου του Χρυσοστόμου)

Τροπάρια, όταν σταυροί ο ιερεύς πάθος νοσήματος δια της αγίας Λόγχης

Ευχή εις ασθενούντα

Εις πάσαν ασθένειαν

Εις παν είδος ασθενείας

Εις βασκανίαν

Των Επτά Παίδων εις ασθενή και μη υπνούντα

Επί θεμελίου οίκου

Όταν μέλλη τις εισελθείν εις οίκον νέον

Επί ορύξει φρέατος

Ευχαί εις χωράφιον ή εις αμπελώνα ή εις κήπον, ει συμβή βλάπτεσθαι υπό ερπετών ή άλλων ειδών

Εξορκισμός του αγίου μάρτυρος Τρύφωνος

Ευχή επί ευλογήσει σπόρου

Εις το ευλογήσαι άλωνα

Εις φύτευμα αμπελώνος

Εις μετάληψιν σταφυλής τη 6η Αυγούστου

Επί τρυγής αμπέλου

Επί ευλογήσει οίνου

Επί των προσφερόντων απαρχάς οπωρών

Επί ευλογήσει κολλύβων εις μνήμην αγίου

Εις το ευλογήσαι άλας/ ποίμνην

Εις νόσον βοών

Εις κτήνη του αγίου Μοδέστου

Ευχή ετέρα του αυτού (ποίημα Οσίου Νικοδήμου)

Εις κτήνη του αγίου Μάμαντος

Εις το κατασκευάσαι πλοίον

Εις κατασκευήν σκάφους

Εις το ευλογήσαι δίκτυα

Επί της μετάξης, ήτοι σηρικής πλοκής

Εις το ευλογήσαι εδέσματα κρεών τη αγία και μεγάλη Κυριακή του Πάσχα

Εις το ευλογήσαι τυρόν και ωά

Επί μέλλοντός τίνος πλέειν

Εις το ευλογήσαι τα βαΐα τη Κυριακή των Βαΐων

Εις βασιλόπιτταν

Εις πίτταν αγίου Φανουρίου

Επί δυσκρασίας αέρων και κλύδωνα θαλάσσης

Τάξις γινομένη όταν συμβή τι μιαρόν οιονδήποτε εμπεσείν εις φρέαρ ύδατος

Όταν συμβή τι μιαρόν ακάθαρτον προσφάτως εμπεσείν εις αγγείον οίνου, ελαίου, μέλιτος ή άλλου τινός

Ευχή επί σκεύους μιανθέντος

Επί σίτου μιανθέντος ή αλεύρου ή άλλου τινός

Επί των μιαροφαγησάντων

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑΙ

Ακολουθία επί τη ενάρξει και λήξει των μαθημάτων εν τοις σχολείοις

Επί τη ενάρξει παντός ιδιωτικού έργου/ κοινωφελούς έργου

Επί θεμελιώσει ναού/ σχολείου/ παντός κτίσματος

Επί εγκαινίοις φιλανθρωπικού καταστήματος / αρδευτικών έργων / πλοίου

Επί ευλογήσει νέου οχήματος

Ακολουθία επί εγκαταστάσει Δημοτικής ή Κοινοτικής αρχής

Τάξις ορκωμοσίας Δημοσίων υπαλλήλων

Δοξολογία επί τη επετείω διασώσεως πόλεως εξ επιδρομής εχθρών

Επιμνημόσυνος Δέησις υπέρ των εν πολέμω πεσόντων

Υπέρ των ευεργετών της Παιδείας του Έθνους ημών

Ακολουθία της κοινής Παρακλήσεως εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον

ΜΙΚΡΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ

Write Your Own Review
You're reviewing:Μικρόν Ευχολόγιον

We found other products you might like!